Έτσι θα λειτουργήσουν τα σχολεία και τα κυλικεία – Εκδόθηκε η ΚΥΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η κοινή υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των σχολείων και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών μονάδων κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021 και περιλαμβάνει και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού  κατά τη λειτουργία τους.

Την απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Παιδείας, Ανάπτυξης, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και ορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων,  Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Στο ΦΕΚ προβλέπονται μέτρα προστασίας, πρωτόκολλα και ειδικές ρυθμίσεις:

Υποχρεωτική χρήση μάσκας

Υποχρεωτική είναι η χρήση της μάσκας για τους μαθητές σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.

Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαίδευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της
μάσκας. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,

β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδωνβόταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα, καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία εξωτερικού χώρου,

γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,

δ) κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο, από υγιή, σταθερό συνοδό (γονέα, κηδεμόνα ή άλλο πρόσωπο).

Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/ άθλησης.

Τι ισχύει με τις εκδρομές

Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Με κανόνες η λειτουργία κυλικείων

Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών

Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή
από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.

Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικός που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης
για τον κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική άδεια απουσίας με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.

Μέτρα προστασίας κατά τη μετακίνηση των μαθητών

Κατά τις μετακινήσεις μαθητών προβλέπονται τα παρακάτω:

α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση και αποβίβαση.

β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών, απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, ακολουθεί φυσικός αερισμός
και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.

γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, οι συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι μαθητές φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα προστασίας. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο μεταφοράς.

δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη θέση η οποία δεν θα αλλάζει. Προκρίνεται μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να κάθονται σε διπλανές θέσεις.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ με τα μέτρα

 

infokids.gr

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο εικοστό έκτο και τις περ. α) και β) της παρ.
1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1.5.2020 Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για
την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).
2. Τα άρθρα 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λει-
τουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).
3. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρό-
σβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 188).
4. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013- 2016 Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α΄ 222).
5. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193).
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).
7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
9. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).
10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180).
11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
14. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
15. Την υπ΄ αρ. 5954/23.6.2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λει-
τουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄ 1807).
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
E
8 Σεπτεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3780
38675
38676 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3780/08.09.2020
16. Την υπ΄ αρ. 5953/23.6.2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κανονισμός Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαι-
ρίας (ΣΔΕ)» (Β΄ 1861).
17. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).
18. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
19. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτε-
ρικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μετα-
φορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες
τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικρά-
τειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β΄ 3611).
20. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδο-
ση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων, των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. και των
Κολλεγίων για το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.
21. Τις από 20.8.2020 και 3.9.2020 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι
του Κορωνοϊου COVID-19.
22. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.55338/8.9.2020 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Άρθρο 1
Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης
1. Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα απο-
φυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται
στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται οι οδηγί-
ες της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής
προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύ-
ονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι οποίες κοινοποιούνται με
εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά-
των.
2. Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων, για τα
νηπιαγωγεία ισχύουν ειδικότερα μέτρα κατά παρέκκλιση
του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), σύμφωνα με την από 3.9.2020
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας ένα-
ντι του κορωνοϊού COVID-19, για τη λειτουργία νηπια-
γωγείων, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, όπως
αυτά επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις οδηγίες
του ΕΟΔΥ, οι οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 2
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής/χειρουργικής) μά-
σκας είναι υποχρεωτική για τους μαθητές σε όλες τις
τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό,
καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.
Ειδικά για τους μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και
την Γ’ Δημοτικού ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκπαί-
δευση και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της
μάσκας. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των σχολικών
μονάδων,
β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων
όταν υπάρχει συνωστισμός, όπως ενδεικτικά κατά την
προσέλευση και αποχώρηση από τη σχολική μονάδα,
καθώς και στην περίπτωση συνωστισμού σε κυλικεία
εξωτερικού χώρου,
γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,
δ) κατά την περίοδο προσαρμογής στο νηπιαγωγείο,
από υγιή, σταθερό συνοδό (γονέα, κηδεμόνα ή άλλο
πρόσωπο).
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρ-
κεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/
άθλησης.
2. Κατά τη διαδικασία υποστήριξης από εκπαιδευτικό
παράλληλης στήριξης, Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
(ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή, καθώς και στις σχολικές
μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και στα Κέ-
ντρα Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
(ΚΕΣΥ), προκρίνεται η διαφανής ολοπρόσωπη προ-
στατευτική προσωπίδα ή ειδική υφασμάτινη μάσκα
με διαφανές πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος
για τους μαθητές ή το προσωπικό, για τις περιπτώσεις
όπου η χειλεοανάγνωση αποτελεί μέσο επικοινωνίας.
Οι συνοδοί μαθητών στα ΚΕΣΥ φέρουν υποχρεωτικά
μη ιατρική μάσκα.
3. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής
υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους γονείς κατ’
επιλογήν τους ή τον θεράποντα ιατρό για παιδιά με υπο-
κείμενα νοσήματα, όπως ενδεικτικά περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα:
α) Μαθητές με προηγούμενο ιστορικό σοβαρής ανο-
σοκαταστολής (χημειοθεραπεία, μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων ή συμπαγούς οργάνου),
β) Μαθητές με ινοκυστική νόσο,
Τεύχος B’ 3780/08.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38677
γ) Μαθητές που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες,
όπως είναι τα παιδιά με ρευματολογικά νοσήματα ή
φλεγμονώδη νόσο του εντέρου,
δ) Μαθητές με μεσογειακή αναιμία,
ε) Μαθητές με σακχαρώδη διαβήτη.
4. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες μαθητών, οι οποίοι
προσέρχονται κανονικά στο σχολείο, αφού προσκομί-
σουν τα απαραίτητα σχετικά δικαιολογητικά:
α) μαθητές με γνωσιακή, αναπτυξιακή, ψυχική διατα-
ραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς,
β) μαθητές με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό ή άλλο
νόσημα που τους εμποδίζει να χειριστούν τη μάσκα τους.
5. Για τους μαθητές σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής
και εκπαίδευσης και στους μαθητές που προσέρχονται
στα ΚΕΣΥ, συστήνεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον εί-
ναι εφικτό και συμβατό με τον βαθμό και το είδος της
αναπηρίας/ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης.
6. Προβλέπεται εκπαίδευση εντός της σχολικής μονά-
δας για την ενδεδειγμένη χρήση μάσκας από εκπαιδευ-
τικούς και μαθητές.
7. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρε-
ώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη
ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται
η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ,
εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με
τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των
λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του
από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορί-
ζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την
εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Κατά
την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η
χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.
Άρθρο 3
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις μαθητών,
σχολικές βιβλιοθήκες, μαθητικοί διαγωνισμοί,
σχολικές εκδηλώσεις και τελετές
1. Δεν πραγματοποιούνται εκδρομές, εκπαιδευτικές
επισκέψεις, μαθητικά συνέδρια, σχολικά πρωταθλήματα
και προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτι-
κών. Διδακτικές επισκέψεις και περίπατοι δύνανται να
διεξάγονται ανά τμήμα με υποχρεωτική χρήση μάσκας.
2. Οι σχολικές βιβλιοθήκες λειτουργούν με υποχρεω-
τική χρήση μάσκας από όλους τους εισερχόμενους σε
αυτές (μαθητές, καθηγητές, λοιπό προσωπικό) και τήρη-
ση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, λόγω
της ανάμειξης διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων.
3. Οι μαθητικοί διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτι-
κή χρήση μάσκας και την τήρηση των λοιπών μέτρων
προστασίας.
4. Οι σχολικοί εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός
του κάθε τμήματος.
5. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνα-
τόν να πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο μα-
θητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα
ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου
χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες κοινωνικές
αποστάσεις.
Άρθρο 4
Ολοήμερο Πρόγραμμα
Το Ολοήμερο Πρόγραμμα λειτουργεί κανονικά με
τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην παρούσα
με ευθύνη του Διευθυντή/Προϊστάμενου της σχολικής
μονάδας και των απασχολουμένων σε αυτό εκπαιδευτι-
κών. Πριν και μετά τη χρήση των αιθουσών διδασκαλίας
του Ολοήμερου Προγράμματος, πρέπει να γίνεται καλός
αερισμός αυτών και σχολαστικός καθαρισμός των επιφα-
νειών και του εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση. Η χρήση
μάσκας από τους μαθητές, οι οποίοι έχουν εγγραφεί και
παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, καθώς και
από το προσωπικό, είναι ομοίως υποχρεωτική. Οι ίδιοι
κανόνες ισχύουν και για τα τμήματα πρωινής ζώνης,
όπου αυτά λειτουργούν.
Άρθρο 5
Λειτουργία κυλικείων
και χώρων σίτισης – κυρώσεις
1. Τα κυλικεία λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες της
από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστα-
σίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19,
οι οποίες επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδη-
γίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε πε-
ρίπτωση:
α) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει να εφαρμό-
ζει σχολαστικά τους γενικούς κανόνες καθαριότητας,
απολύμανσης χώρων και ατομικής υγιεινής (π.χ. καλό
και συχνό πλύσιμο χεριών με σαπούνι και νερό ή/και
εφαρμογή αντισηπτικού χεριών, ιδιαίτερα πριν και μετά
τον χειρισμό τροφίμων, εφαρμογή απολύμανσης επι-
φανειών).
β) Το προσωπικό των κυλικείων πρέπει επίσης να
εφαρμόζει τα γενικά μέτρα προφύλαξης για πρόληψη
της μετάδοσης του ιού SARS-CoV-2, ο οποίος είναι υπεύ-
θυνος για τη νόσο COVID-19 (π.χ. αποχή από την εργασία
σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού ή άλλων συμπτωμά-
των συμβατών με COVID-19, χρήση προστατευτικής μά-
σκας σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους
όταν υπάρχει συνωστισμός).
γ) Η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών από το
προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας στο κυλικείο
(προετοιμασία ή διανομή προϊόντων) είναι υποχρεωτική.
δ) Τα κυλικεία των σχολείων πρέπει να διαθέτουν μόνο
τρόφιμα και υγρά που είναι συσκευασμένα ή έχουν ετοι-
μαστεί από το κυλικείο πριν την ώρα διάθεσής τους σε
ατομικές συσκευασίες που προστατεύονται από κατάλ-
ληλο υλικό.
ε) Οι μαθητές πρέπει να τηρούν αποστάσεις τουλάχι-
στον ενάμισι (1,5) μέτρου κατά την αναμονή για εξυπηρέ-
τηση από το κυλικείο (προτείνεται σήμανση στο έδαφος
με τις προβλεπόμενες αποστάσεις).
στ) Στις ειδικές περιπτώσεις που η τήρηση αποστάσε-
ων σε κυλικεία εξωτερικών χώρων μεταξύ των μαθητών
κατά την αναμονή δεν είναι δυνατή, η χρήση προστατευ-
τικής μάσκας είναι απαραίτητη. Στα κυλικεία εσωτερικού
χώρου πρέπει κατά την αναμονή να γίνεται πάντα χρήση
μάσκας.
38678 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3780/08.09.2020
ζ) Συνιστάται οι μαθητές να χρησιμοποιούν αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα χεριών μετά τη συναλλαγή με το
κυλικείο και πριν τη λήψη του γεύματος. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος χεριών
δίπλα στο ταμείο του κυλικείου, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι μαθητές.
2. Η σίτιση μαθητών, όπου αυτή προβλέπεται, γίνεται σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους και τις συστάσεις
της από 3.9.2020 εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως επικαι-
ροποιείται και εξειδικεύεται με οδηγίες του ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και σε κάθε περίπτωση με μέριμνα για την αποφυγή ανάμειξης και αλληλεπίδρασης μαθητών δια-
φορετικών τμημάτων κατά τη χρήση τραπεζαρίας, εάν υπάρχει. Εναλλακτικά, προκρίνεται η σίτιση των μαθητών σε
άλλο χώρο (π.χ. στο θρανίο των μαθητών στην τάξη τους, στο προαύλιο τηρώντας την ενδεδειγμένη απόσταση κλπ.).
3. Οι μαθητές φέρουν ατομικό μπουκάλι ή παγούρι.
4. Η παράβαση του παρόντος άρθρου επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
Ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΚΑΔ) Παράβαση ανά περίπτωση Κυρώσεις
Υπηρεσίες που παρέχονται από
σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ
56.29.20.04)
Μη τήρηση αποστάσεων και
κανόνων υγιεινής
1η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες
Άρθρο 6
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς χώρους της σχολικής μονάδας συστήνεται η τήρηση
των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού
προσωπικού και επισκεπτών.
2. Δεν πραγματοποιείται συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο των σχολικών μονάδων πριν την έναρξη
του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των σχολικών αιθουσών. Σε
περίπτωση που λόγω έκτακτων αναγκών κριθεί απαραίτητη η συγκέντρωση μαθητών στο προαύλιο και σε οποια-
δήποτε άλλη συνθήκη συνωστισμού εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 2.
3. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα σε σταθερές ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφευχθούν ο
συγχρωτισμός και η ανάμειξη διαφορετικών ομάδων. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, τόσο το εβδομαδιαίο
ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και διαλειμμάτων όσο και το πρόγραμμα εφημεριών δύναται
να αναπροσαρμόζονται κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μο-
νάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων με τη σύνταξη σχετικού πρακτικού και την κοινοποίησή του στην οικεία
Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρμογή
αντισηπτικού χεριών από μαθητές και εκπαιδευτικούς, καθώς και καλός αερισμός των αιθουσών, καθαριότητα
χώρων και τακτική εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες.
5. Τα παιχνίδια με μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών επιτρέπονται, εφόσον πραγματοποιούνται
ανά τμήμα, έπειτα από σχολαστική εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας στα όργανα γυμναστικής και με
την προϋπόθεση ότι κάθε τμήμα χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα συγκεκριμένες μπάλες. Προβλέπεται καθα-
ρισμός των παιχνιδιών μετά από κάθε χρήση, ενώ δεν επιτρέπεται οι μαθητές να φέρνουν στο σχολείο παιχνίδια
από το σπίτι.
6. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού
μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός μετά από κάθε
χρήση.
7. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατόν, αποκλειστικά από συγκεκριμένο
τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις
που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα Πληροφορικής ή τα
εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές.
Τεύχος B’ 3780/08.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38679
8. Προβλέπεται αποχή από το σχολείο όσων εκδηλώ-
νουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον
κορωνοϊό COVID-19, για την προστασία μαθητών και
εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
9. Με ευθύνη του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας
και της σχολικής επιτροπής, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των τους, επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός, καθώς
και η παροχή αναλώσιμων υλικών (αντισηπτικά, μάσκες
κ.λπ.), σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
10. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό
μέρος των μικτών μαθημάτων των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.)
γίνονται σε τμήματα και πραγματοποιούνται, κατά το
δυνατόν, με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών. Σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός
καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών,
των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των εργαστη-
ριακών χώρων, καθώς και να τηρούνται οι μέγιστες δυνα-
τές αποστάσεις μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Από το
πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων έως την έναρξη
του επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέ-
πει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο
(1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος
αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση
αυτών από το επόμενο τμήμα. Το ίδιο ισχύει κατ΄ ανα-
λογία για τα σχολικά εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.
11. Σε κάθε σχολική μονάδα, με απόφαση του Συλλό-
γου Διδασκόντων και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ,
ορίζεται κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ένας
υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων,
λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του. Ο υπεύ-
θυνος εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την έγκαιρη
αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων
λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το
πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, ενημε-
ρώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, τα αρμόδια στελέχη
εκπαίδευσης, τα οποία με τη σειρά τους ενημερώνουν
τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής. Σε περίπτωση μη ορι-
σμού η κωλύματος χρέη υπεύθυνου διαχείρισης ύπο-
πτων κρουσμάτων ασκεί ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής
μονάδας.
Άρθρο 7
Εφαρμογή και παρακολούθηση
τήρησης των μέτρων
1. Ο Διευθυντής/Προϊστάμενος σχολικής μονάδας και
ο Σύλλογος Διδασκόντων, είναι υπεύθυνοι για την ορθή
και ενιαία εφαρμογή των μέτρων που περιγράφονται
στην παρούσα και για την λήψη των κατάλληλων μέτρων
ασφάλειας και προφύλαξης μαθητών, εκπαιδευτικών και
λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύ-
θυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
2. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, ο Διευθυντής/Προϊστάμε-
νος σχολικής μονάδας και ο Σύλλογος Διδασκόντων, προ-
βαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να
πραγματοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων
που προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα.
Άρθρο 8
Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
1. Οι απουσίες μαθητών σχετικά με τον κορωνοϊό
COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο μαθητής
ή κάποιος που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου,
όπως έχουν οριστεί από τον ΕΟΔΥ, με απαραίτητη προ-
σκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή
από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Οι ομάδες μαθητών
αυξημένου κινδύνου είναι οι ακόλουθες:
i. Μαθητές που λαμβάνουν χημειοθεραπεία για κακοή-
θεια ή μετά από ομόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών
κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότερο από έξι (6) μήνες
από την ολοκλήρωσή της.
ii. Μαθητές μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμο-
ποιητικών κυττάρων, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από
δώδεκα (12) μήνες.
iii. Μαθητές μετά από μεταμόσχευση συμπαγούς ορ-
γάνου, εάν έχουν παρέλθει λιγότεροι από εικοσιτέσσερις
(24) μήνες.
iv. Μαθητές με δρεπανοκυτταρική αναιμία.
v. Μαθητές με σοβαρή συγγενή ή επίκτητη ανοσοα-
νεπάρκεια (HIV και CD4 <500).
vi. Μαθητές υπό χρόνια κορτιζονοθεραπεία
(prednisolone >20mg/μέρα).
vii. Μαθητές με σοβαρή χρόνια νεφρική νόσο ή νε-
φρική ανεπάρκεια.
viii. Μαθητές με αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή
καρδιοπάθεια ή γνωστή μυοκαρδιοπάθεια.
ix. Μαθητές με χρόνια, σοβαρή πνευμονοπάθεια, όπως
κυστική ίνωση με αναπνευστική ανεπάρκεια ή μαθητές
με σοβαρό και μη ελεγχόμενο άσθμα, σύμφωνα με τη
γνωμάτευση εξειδικευμένου κέντρου.
x. Μαθητές με σύνθετα μεταβολικά ή νευρολογικά
προβλήματα.
γ) Μαθητής που έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνω-
στική εξέταση για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο
χρόνο αναμένει την έκδοση του αποτελέσματος.
2. Για τους μαθητές που απουσιάζουν εντασσόμενοι
σε ευπαθείς ομάδες, προβλέπεται η παρακολούθηση μα-
θημάτων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Άρθρο 9
Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτικών
1. Εκπαιδευτικός που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το
οποίο συνοικεί, νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή ανα-
μένει το αποτέλεσμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης
για τον κορωνοϊό COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί,
λαμβάνει ειδική άδεια απουσίας με απαραίτητη προσκό-
μιση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης.
2. Εκπαιδευτικός που ανήκει σε ομάδα αυξημέ-
νου κινδύνου σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙ-
ΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 κοινή απόφαση των
Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 1856) όπως εκά-
στοτε ισχύει, παρέχει εξ αποστάσεως εργασία, προσκο-
μίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό
του ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
38680 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3780/08.09.2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
Άρθρο 10
Λειτουργία Εκπαιδευτικών Δομών
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Διά Βίου Μάθησης, (Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακό
Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ, Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομές
Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας
Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων)
Κατά τη λειτουργία των Εκπαιδευτικών Δομών της
Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Δ.Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό
Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Σ.Δ.Ε., Κ.Δ.Β.Μ. των Δή-
μων) και των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων καθώς και
των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Κ.Δ.Β.Μ. επιπέδου Ι και ΙΙ εφαρ-
μόζονται τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και
ακολουθούνται οι οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιρο-
ποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του
ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 11
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική, για
τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευόμε-
νους, τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό και το λοιπό
προσωπικό, καθώς και για τους επισκέπτες των εκπαι-
δευτικών δομών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των εκπαιδευ-
τικών δομών,
β) στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δο-
μών όταν παρατηρείται συγχρωτισμός, όπως ενδεικτικά
κατά την προσέλευση και αποχώρηση από την εκπαι-
δευτική δομή.
2. Η χρήση της χειρουργικής μάσκας έναντι της απλής
υφασμάτινης μπορεί να προκριθεί από τους ίδιους ή από
τον θεράποντα ιατρό για καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμε-
νους/μαθητευόμενους με υποκείμενα νοσήματα.
3. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας,
εξαιρούνται οι καταρτιζόμενοι/εκπαιδευόμενοι, οι εκ-
παιδευτές και το εκπαιδευτικό προσωπικό που συμμε-
τέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εργαστηριακά
μαθήματα και στο εργαστηριακό μέρος των μικτών μα-
θημάτων που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη
χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς και τα
άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για
ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται με τα κατάλ-
ληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών προβλημάτων).
Στα εργαστηριακά μαθήματα που δεν διεξάγονται με
τη χρήση μάσκας, απαιτείται η τήρηση των μέγιστων
δυνατών αποστάσεων μεταξύ των καταρτιζόμενων/εκ-
παιδευόμενων/μαθητευόμενων και μεταξύ αυτών και
των εκπαιδευτών/εκπαιδευτικού προσωπικού.
4. Για τους καταρτιζόμενους των Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής
συστήνεται η χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό
και συμβατό με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Για το
προσωπικό είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μά-
σκας ή διάφανης ολοπρόσωπης προστατευτικής προ-
σωπίδας ή ειδικής υφασμάτινης μάσκας με διαφανές
πρόσθιο τμήμα στο μέρος του στόματος για τις περι-
πτώσεις που απαιτείται να φαίνεται το στόμα του ειδικού
εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού.
5. Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμε-
νος/μαθητευόμενος δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως
προς την υποχρεωτική χρήση, όπου αυτή προβλέπεται,
μάσκας, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη αίθουσα δι-
δασκαλίας και λαμβάνει απουσία.
Άρθρο 12
Εργαστήρια, Πρακτική άσκηση, Μαθητεία
1. Τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό
μέρος των μικτών μαθημάτων των εκπαιδευτικών δομών
της Γενικής Γραμματείας Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. πραγματοποι-
ούνται με αποφυγή της εναλλαγής αιθουσών και σε κάθε
περίπτωση, πρέπει να γίνεται αερισμός και σχολαστικός
καθαρισμός του κοινόχρηστου εξοπλισμού, των υλικών,
των πάγκων εργασίας και των επιφανειών των εργαστη-
ριακών χώρων.
2. Από το πέρας των εργαστηριακών μαθημάτων των
καταρτιζομένων/μαθητευομένων έως την έναρξη του
επόμενου εργαστηριακού μαθήματος, οι χώροι πρέπει
να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για ένα τέταρτο (1/4)
της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν ο απαραίτητος
αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία για τη χρήση
αυτών από το επόμενο τμήμα.
3. Το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται
κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του πο-
ντικιού μετά από κάθε χρήση. Σε περιπτώσεις χρήσης
μουσικών οργάνων είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός
μετά από κάθε χρήση.
4. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. και οι μαθητευόμενοι
του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας που υλοποι-
ούν την πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε χώρο εργασί-
ας, τηρούν τις οδηγίες της από 3.9.2020 εισήγησης της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι
του κορωνοϊού COVID-19 που ισχύουν για τους εργαζό-
μενους του κατά περίπτωση χώρου εργασίας.
Άρθρο 13
Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις,
διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και τελετές
1. Δεν πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές και
εκπαιδευτικές επισκέψεις, συνέδρια και πρωταθλήματα
καταρτιζόμενων/εκπαιδευομένων/μαθητευομένων, εκ-
παιδευτών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Διδακτικές
επισκέψεις δύνανται να διεξάγονται ανά τμήμα με υπο-
χρεωτική χρήση μάσκας.
2. Οι διαγωνισμοί τελούνται με υποχρεωτική χρήση
μάσκας και την τήρηση των λοιπών μέτρων προστασίας.
Τεύχος B’ 3780/08.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38681
3. Οι εορτασμοί πραγματοποιούνται εντός του κάθε
τμήματος.
4. Εκδηλώσεις (π.χ. τελετές αποφοίτησης) είναι δυνα-
τόν να πραγματοποιούνται με την παρουσία μόνο κα-
ταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μαθητευόμενων, εκπαι-
δευτών και εκπαιδευτικού προσωπικού, ενδεχομένως
κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του
διαθέσιμου χώρου, ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες
κοινωνικές αποστάσεις.
Άρθρο 14
Λειτουργία κυλικείων
Για τη λειτουργία των κυλικείων εφαρμόζεται το άρθρο
5 της παρούσας.
Άρθρο 15
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Τόσο στους εσωτερικούς όσο και στους εξωτερικούς
χώρους της εκπαιδευτικής δομής συστήνεται η τήρηση
των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των
προσώπων, ήτοι μεταξύ καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμε-
νων/μαθητευομένων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών.
2. Προβλέπονται διαφορετικά διαλείμματα των τμη-
μάτων προκειμένου να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός.
3. Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, το εβδομαδιαίο
ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής μαθημάτων και δια-
λειμμάτων δύναται να αναπροσαρμόζεται κατά παρέκ-
κλιση της κείμενης νομοθεσίας, με ευθύνη της διοίκησης
της εκπαιδευτικής δομής.
4. Προτείνεται η συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής
των χεριών, πλύσιμο με σαπούνι και νερό ή/και εφαρ-
μογή αντισηπτικού χεριών, από καταρτιζόμενους/εκ-
παιδευόμενους/μαθητευόμενους και εκπαιδευτές/εκ-
παιδευτικό προσωπικό, καθώς και καλός αερισμός των
αιθουσών, καθαριότητα χώρων και τακτική εφαρμογή
απολυμαντικού σε επιφάνειες.
5. Συστήνεται οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμο-
ποιούνται όσο είναι δυνατό, αποκλειστικά από συγκε-
κριμένο τμήμα καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μα-
θητευόμενων, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες
μετάδοσης του ιού μεταξύ των τμημάτων. Σε περιπτώσεις
που δεν μπορεί να αποφευχθεί η χρήση αίθουσας από
περισσότερα τμήματα, όπως η αίθουσα πληροφορικής
ή τα εργαστήρια, συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού
για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρι-
σμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών
μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι καταρτιζόμενοι/
εκπαιδευόμενοι/μαθητευόμενοι.
6. Προβλέπεται αποχή όσων εκδηλώνουν πυρετό ή/
και άλλα συμπτώματα συμβατά με COVID-19, για την
προστασία καταρτιζομένων/εκπαιδευομένων/μαθητευ-
όμενων, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού, κα-
θώς και λοιπού προσωπικού που ανήκουν σε ευάλωτες
ομάδες.
7. Με ευθύνη της διοίκησης της εκπαιδευτικής δομής
επιβάλλεται σχολαστικός καθαρισμός και παροχή ανα-
λώσιμων υλικών, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
Άρθρο 16
Εφαρμογή και παρακολούθηση
τήρησης των μέτρων
1. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής είναι υπεύ-
θυνη για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των μέτρων
που περιγράφονται στην παρούσα και για την λήψη
των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας και προφύλαξης
καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθητευόμενων,
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικού προσωπικού και λοιπού
προσωπικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
2. Η διοίκηση της εκπαιδευτικής δομής προβαίνει σε
όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να πραγμα-
τοποιηθούν οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων που
προβλέπονται στα ωρολόγια προγράμματα.
Άρθρο 17
Καταγραφή και προσμέτρηση απουσιών
1. Οι απουσίες καταρτιζόμενων/ εκπαιδευόμενων/μα-
θητευόμενων σχετικά με τον κορωνοϊό COVID-19 κατα-
γράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) Αν νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ο ίδιος ο καταρ-
τιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος ή κάποιος
που κατοικεί στο σπίτι του, με απαραίτητη προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης.
β) Αν ο καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευό-
μενος ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα
με την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (Β΄
1856) κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερι-
κών, όπως εκάστοτε ισχύει, με απαραίτητη προσκόμιση
ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από
ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
γ) Αν έχει υποβληθεί σε μοριακή διαγνωστική εξέταση
για τον κορωνοϊό COVID-19 και για όσο χρόνο αναμένει
την έκδοση του αποτελέσματος.
2. Για τους καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθη-
τευόμενους που απουσιάζουν, προβλέπεται η χρήση
μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τα μαθήματα
που διεξάγονται στις εκπαιδευτικές δομές.
Άρθρο 18
Ειδική άδεια απουσίας εκπαιδευτών
και εκπαιδευτικού προσωπικού
1. Εκπαιδευτής ή μέλος του εκπαιδευτικού προσωπι-
κού που ο ίδιος ή κάποιο πρόσωπο, με το οποίο συνοικεί,
νοσεί από κορωνοϊό COVID-19 ή αναμένει το αποτέλε-
σμα μοριακής διαγνωστικής εξέτασης για τον κορωνοϊό
COVID-19, στην οποία έχει υποβληθεί, λαμβάνει ειδική
άδεια απουσίας, με απαραίτητη προσκόμιση σχετικής
ιατρικής βεβαίωσης.
2. Εκπαιδευτής και εκπαιδευτικό προσωπικό που ανή-
κει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με την υπό
στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14.5.2020 (Β΄ 1856)
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών,
όπως εκάστοτε ισχύει, παρέχει εξ αποστάσεως εργασία,
προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση από τον θεράποντα
ιατρό του ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας.
38682 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3780/08.09.2020
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών
και άλλοι συναφείς φορείς και δομές
Άρθρο 19
Λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης
και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως
συναφών δομών
1. Η λειτουργία των φροντιστηρίων, κέντρων ξένων
γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίη-
σης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφών δομών γίνεται σύμφωνα με
τους κανόνες λειτουργίας των σχολικών μονάδων της
παρούσας.
Ιδίως:
α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής (ή ιατρικής) μάσκας
από τους μαθητές και εκπαιδευτικούς στους εσωτερι-
κούς χώρους.
β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ
των μαθητών και μεταξύ των μαθητών και των καθη-
γητών.
γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και
σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού
μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού
αερισμού των αιθουσών.
στ. Ύπαρξη αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος.
2. Οι διοικήσεις των πάσης φύσεως φορέων και
δομών της παρ. 1 φροντίζουν, ώστε να λαμβάνονται
όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προφύλαξης
μαθητών και εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το παρόν
άρθρο και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ.
Σε κάθε αντίστοιχο φορέα ορίζεται ένας υπεύθυνος για
τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης COVID
-19. Ο υπεύθυνος ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του ΕΟΔΥ για την
αναγνώριση και τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων
λοίμωξης και, σε περίπτωση κρούσματος, ακολουθεί
το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ,
ενημερώνει εγγράφως άμεσα τον ΕΟΔΥ, καθώς και τα
αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης.
3. Η παράβαση των μέτρων του παρόντος άρθρου
επισύρει για τον ιδιοκτήτη τις κυρώσεις της παρ. 4 του
άρθρου 19 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020
(Β΄ 3611) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Άρθρο 20
Διεξαγωγή εξετάσεων σε δημόσια και ιδιωτικά
σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών,
φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης
και πάσης φύσεως συναφείς δομές
1. Οι κάθε είδους εξετάσεις, πλην των πανελλαδικών
εξετάσεων, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, φροντι-
στήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκ-
παίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και
πάσης φύσεως συναφείς δομές, δημόσιες και ιδιωτικές
διεξάγονται σύμφωνα με τα γενικά μέτρα που προβλέπει
η από 20.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Δημό-
σιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από τους
μαθητές/καταρτιζόμενους/εκπαιδευόμενους/μαθητευ-
όμενους και εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές στους εσωτε-
ρικούς χώρους.
β. Τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ
των μαθητών/καταρτιζόμενων/εκπαιδευόμενων/μαθη-
τευόμενων και μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών/
εκπαιδευτών.
γ. Αποφυγή συγχρωτισμού.
δ. Συχνός καθαρισμός των χεριών με χρήση νερού και
σαπουνιού ή με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.
ε. Καθαρισμός αιθουσών, επιφανειών και εξοπλισμού
μετά από κάθε χρήση, εξασφάλιση επαρκούς φυσικού
αερισμού των αιθουσών.
στ. Η εξέταση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή πραγματο-
ποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και
του ποντικιού μετά από κάθε χρήση.
2. Δεδομένου του γεγονότος πως σε ορισμένες εκ των
ανωτέρω εξετάσεων ακολουθείται συγκεκριμένος τρό-
πος διεξαγωγής με ξεχωριστά στάδια, οι διοργανωτές
αυτών οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της πα-
ρούσας σε όλα τα στάδια.
Άρθρο 21
Μέτρα προστασίας
κατά τη μετακίνηση των μαθητών
1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών,
κατά παρέκκλιση των άρθρων 6 έως 9 της υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄ 3611) κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών,
Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επιτρέπεται η
μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται τα ειδικά μέτρα
προστασίας του παρόντος άρθρου:
α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμέ-
νου να αποφεύγεται συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση
και αποβίβαση.
β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται
για τη μεταφορά μαθητών, απολυμαίνονται καθημερινά
πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
Τεύχος B’ 3780/08.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38683
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου δια-
λύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1%
[διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και
ένα (1) μέρος χλωρίνης], ακολουθεί φυσικός αερισμός
και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της με-
ταφοράς των μαθητών, οι συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές φέρουν υποχρεωτικά μη ιατρική μάσκα προ-
στασίας. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν
φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο
μεταφοράς.
δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκα-
θορισμένη θέση η οποία δεν θα αλλάζει. Προκρίνεται
μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια
να κάθονται σε διπλανές θέσεις.
2. Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η με-
ταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχο-
λικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των
μέτρων του παρόντος.
3. Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρε-
ώσεις του ως προς τη χρήση μη ιατρικής μάσκας, δεν
γίνεται δεκτή από τον οδηγό ή/και τον συνοδό η επιβί-
βασή του στο όχημα.
4. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
από τον οδηγό ή τον συνοδό του οχήματος εφαρμό-
ζεται η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄3611) κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Λειτουργία Κολλεγίων και μέτρα για την
αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19
Άρθρο 22
Λειτουργία Κολλεγίων
Τα Κολλέγια της παρ. Θ3 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222),
τίθενται σε πλήρη λειτουργία, μετά την προσωρινή
απαγόρευση λειτουργίας τους, η οποία είχε επιβληθεί
ως έκτακτο μέτρο προστασίας κατά του κινδύνου δια-
σποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19 έως
την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020,
και εφαρμόζουν τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην παρούσα από-
φαση.
Άρθρο 23
Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας
1. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για
τους σπουδαστές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό,
καθώς και για τους επισκέπτες εντός των Κολλεγίων στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στις αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια, αναγνω-
στήρια, αίθουσες χρήσης πολυμέσων, βιβλιοθήκες και
κάθε είδους κλειστούς χώρους όπου παρέχεται κάθε
είδους διδακτικό έργο καθώς και στους εσωτερικούς
κλειστούς κοινόχρηστους χώρους των Κολλεγίων,
β) σε όλους τους εξωτερικούς χώρους των Κολλεγίων,
όπου παρατηρείται συγχρωτισμός.
2. Από την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας,
εξαιρούνται οι σπουδαστές και το διδακτικό προσω-
πικό που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηρι-
ότητες που δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή τους με τη
χρήση μη ιατρικής μάσκας (π.χ. αθλήματα), καθώς και
τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυ-
ται για ιατρικούς λόγους, οι οποίοι αποδεικνύονται
με τα κατάλληλα έγγραφα (π.χ. λόγω αναπνευστικών
προβλημάτων).
3. Οι σπουδαστές που παραβιάζουν την υποχρέωση
του παρόντος ως προς την υποχρεωτική χρήση μη ια-
τρικής μάσκας δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία των μαθημάτων που διενερ-
γούνται με φυσική παρουσία.
Άρθρο 24
Εκπαιδευτική διαδικασία
1. Η διδασκαλία μαθημάτων πραγματοποιείται με
φυσική παρουσία των σπουδαστών με την υποχρέωση
τήρησης των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ
των συμμετεχόντων σπουδαστών και μεταξύ αυτών και
των διδασκόντων, σύμφωνα με τα προγράμματα σπου-
δών τους. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να τηρηθεί η
απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των συμμετεχόντων
σπουδαστών και μεταξύ αυτών και των διδασκόντων,
η διδασκαλία μπορεί να πραγματοποιείται με τις μεθό-
δους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τα
προγράμματα σπουδών.
2. Για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων, οι
ομάδες των σπουδαστών είναι υποχρεωτικά ολιγομελείς.
Ο ακριβής αριθμός καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ότι
στον χώρο διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων
πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των ενδεδειγμένων
αποστάσεων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων, ήτοι
σπουδαστών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού προς
αποφυγή συγχρωτισμού. Για το λόγο αυτό συστήνεται η
δημιουργία περισσοτέρων ομάδων σπουδαστών.
3. Ο σχετικός εξοπλισμός του εργαστηρίου (πάγκοι, ερ-
γαλεία κ.λπ.), καθώς και οι χώροι που χρησιμοποιούνται
ανά περίπτωση, θα πρέπει να καθαρίζονται σχολαστικά
μετά την ολοκλήρωση της εργαστηριακής άσκησης κάθε
ομάδας σπουδαστών και πριν την είσοδο της επόμε-
νης. Από το πέρας της εργαστηριακής άσκησης κάθε
ομάδας σπουδαστών έως την έναρξη της επόμενης,
οι χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί τουλάχιστον για
ένα τέταρτο (1/4) της ώρας, προκειμένου να υπάρξουν
ο απαραίτητος αερισμός και η κατάλληλη προετοιμασία
για τη χρήση αυτών από την επόμενη ομάδα.
4. Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών διεξάγεται
κανονικά, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του
κορωνοϊού COVID-19 και του Υπουργείου Υγείας, που
εφαρμόζονται στους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση.
38684 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 3780/08.09.2020
Άρθρο 25
Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός των Κολλεγίων
1. Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός
των Κολλεγίων λειτουργούν κανονικά και εξυπηρετούν
τους σπουδαστές, το διδακτικό και λοιπό προσωπικό
των Κολλεγίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της από 3.9.2020
εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημό-
σιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες
επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με οδηγίες του
ΕΟΔΥ που κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποκλειστικά για την
αγορά τροφίμων και ροφημάτων είτε με διανομή των
προϊόντων (delivery) είτε με παροχή των προϊόντων
σε πακέτο από το κατάστημα (take away) με ανάλογη
τήρηση των όρων ασφαλούς λειτουργίας του άρθρου
5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,
stands, καρεκλών κ.λπ. και η παραμονή ατόμων στους
χώρους των κυλικείων μετά την ολοκλήρωση της αγοράς
τους προς αποφυγή συγχρωτισμού.
2. Κατά τη διάρκεια αναμονής των σπουδαστών, διδα-
κτικού και λοιπού προσωπικού στα καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος των Κολλεγίων για την εξυ-
πηρέτησή τους, είναι υποχρεωτική η τήρηση ελάχιστης
απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ αυτών, καθώς
και η χρήση μάσκας από τους εργαζόμενους σε αυτά.
Άρθρο 26
Συμμετοχή αλλογενών/αλλοδαπών στην
εκπαιδευτική διαδικασία των Κολλεγίων
Οι αλλογενείς/αλλοδαποί σπουδαστές εκτός Ε.Ε. και
οι αλλογενείς/αλλοδαποί σπουδαστές εντός Ε.Ε. συμ-
μετέχουν κανονικά στην εκπαιδευτική διαδικασία των
Κολλεγίων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί τα
μέτρα που εκάστοτε ισχύουν κατά την είσοδό τους
στη χώρα, σύμφωνα με τις εκάστοτε παρεχόμενες
οδηγίες της αρμόδιας Επιτροπής και του Υπουργείου
Υγείας.
Άρθρο 27
Τελετές αποφοίτησης
1. Η διεξαγωγή τελετών αποφοίτησης με φυσική πα-
ρουσία σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού δεν
επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται οποιο-
δήποτε μέτρο γενικής ή τοπικής ισχύος περί περιορισμού
της συνάθροισης φυσικών προσώπων έως έναν μέγιστο
αριθμό σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους σύμφωνα με
τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δη-
μόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα οι τελετές αποφοίτησης δύνανται
να διενεργούνται με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως.
2. Ημερίδες και συνέδρια δύνανται να διεξαχθούν
σύμφωνα με τα εκάστοτε υγειονομικά πρωτόκολλα και
τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δη-
μόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και του
Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση όμως συστή-
νεται η διεξαγωγή αυτών εξ αποστάσεως με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων.
Άρθρο 28
Ευπαθείς ομάδες – Διαχείριση πιθανού
ή επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19
Σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα Κολλεγίου ορίζεται
ένας υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτων κρουσμά-
των, λοίμωξης COVID -19, με τον αναπληρωτή του. Ο
υπεύθυνος ακολουθεί τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊ-
ού COVID-19 και του ΕΟΔΥ για την αναγνώριση και τη
διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης και, σε πε-
ρίπτωση κρούσματος, ακολουθεί το πρωτόκολλο διαχεί-
ρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ και ενημερώνει εγγράφως
άμεσα τον ΕΟΔΥ και τα αρμόδια στελέχη εκπαίδευσης. Σε
περίπτωση ύπαρξης σπουδαστή ή μέλους του διδακτι-
κού προσωπικού που ανήκει αποδεδειγμένα σε ευπαθή
ομάδα, η Διοίκηση του Κολλεγίου οφείλει να ακολου-
θεί τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και
του ΕΟΔΥ. Για τη διαχείριση πιθανού ή επιβεβαιωμένου
περιστατικού COVID-19, η διοίκηση του Κολλεγίου ακο-
λουθεί τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας
της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και
του ΕΟΔΥ. Σε περίπτωση ύποπτου περιστατικού γίνεται
εκτίμηση του κινδύνου σε συνεργασία με τις αρμόδι-
ες υγειονομικές αρχές και τον ΕΟΔΥ για τα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν ανά περίπτωση, ενώ σε περίπτωση
επιβεβαίωσης του κρούσματος πραγματοποιείται άμε-
σα απολύμανση των χώρων και του εργαστηριακού ή
λοιπού εξοπλισμού, που ήρθε σε επαφή το κρούσμα,
προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εκπαιδευτική
διαδικασία του Κολλεγίου.
Άρθρο 29
Γενικά μέτρα προστασίας
1. Η ασφαλής λειτουργία των Κολλεγίων πραγματο-
ποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19, όπως αυτές εξειδικεύονται και κοινοποιούνται
με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
2. Οι σπουδαστές, το διδακτικό και λοιπό προσωπι-
κό οφείλουν να τηρούν τα μέτρα ατομικής υγιεινής και
συστήνεται να φέρουν μαζί τους αλκοολούχο διάλυμα
για την απολύμανση των χεριών τους ενώ εάν κάποιος
σπουδαστής εμφανίσει συμπτώματα πρέπει να ενημε-
ρώνονται άμεσα οι διδάσκοντες των μαθημάτων, στα
οποία συμμετείχε, προκειμένου να αξιολογείται το πε-
ριστατικό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο του
προηγούμενου άρθρου.
3. Η διοίκηση του Κολλεγίου μεριμνά για την προμή-
θεια των αναγκαίων ειδών και την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας, καθώς και τη διάθεσή τους σε όλους τους
χώρους όπου διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία και
τους λοιπούς χώρους του Κολλεγίου. Το διδακτικό και
λοιπό προσωπικό του οικείου Κολλεγίου οφείλει να συ-
στήνει να αποφεύγεται ο τυχόν συνωστισμός και συγ-
χρωτισμός των σπουδαστών σε βιβλιοθήκες, γυμναστή-
ρια, αθλητικές εγκαταστάσεις και στους κοινόχρηστους
χώρους του Κολλεγίου με σκοπό την προστασία της
δημόσιας υγείας.
Τεύχος B’ 3780/08.09.2020 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38685
4. Κατά τη διάρκεια της χρήσης χώρων των Κολλεγίων (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια κ.λπ.) για τις ανάγκες
της εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία συστήνεται η χρήση χώρων με φυσικό αερισμό και όπου δεν
είναι αυτό εφικτό επιτρέπεται η χρήση κλιματιστικών μονάδων, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.
5. Για την εφαρμογή και παρακολούθηση τήρησης των μέτρων που περιγράφονται στην παρούσα είναι υπεύθυνη
η Διοίκηση του Κολλεγίου.
Άρθρο 30
Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των Κολλεγίων – κυρώσεις
Η παράβαση των μέτρων του άρθρου 25 της παρούσας, επισύρει τις ακόλουθες κυρώσεις:
Ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΚΑΔ) Παράβαση ανά περίπτωση Κυρώσεις
Υπηρεσίες που παρέχονται από
καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος εντός των κολλεγίων:
– Δραστηριότητες υπηρεσιών
εστιατορίων και κινητών μονάδων
εστίασης/56.10
– Υπηρεσίες παροχής ποτών/56.30
– Δραστηριότητες υπηρεσιών
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
(catering)/56.21
– Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται
από κινητές καντίνες/56.10.19.01
Μη τήρηση αποστάσεων,
κανόνων υγιεινής, ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων, μη χρήσης
μάσκας από τους εργαζομένους
της επιχείρησης
1η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ και αναστολή
λειτουργίας για δεκαπέντε (15)
ημερολογιακές ημέρες
2η παράβαση
Διοικητικό πρόστιμο τεσσάρων
χιλιάδων (4.000) ευρώ και
αναστολή λειτουργίας για τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους
Άρθρο 31
Λειτουργία Βιβλιοθηκών
και Γενικών Αρχείων του Κράτους
1. Οι δημόσιες και δημοτικές βιβλιοθήκες, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (Ε.Β.Ε), και τα αναγνωστήρια των
Γενικών Αρχείων του Κράτους λειτουργούν κανονικά με υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους και τήρηση από-
στασης ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των χρηστών, ενώ συστήνεται ο ενδελεχής καθαρισμός και τοπική εφαρμογή
απολυμαντικού στις επιφάνειες των χώρων μελέτης.
2. Η παράβαση της υποχρέωσης χρήσης μη ιατρικής μάσκας επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου
ύψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, όπως αυτό καθορίστηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5Ζ στην υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β΄3611) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 32
Επιβολή κυρώσεων – Αρμόδια όργανα
Τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53080/28.8.2020 (Β’ 3611) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εφαρμόζονται αναλογικά ως προς τις αρμόδιες
αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τη διαδικασία ελέγχων και πιστοποίησης παραβάσεων, την επιβολή στη
βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση των κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης του κοινού.

 

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *