Το έντυπο δήλωσης μετακίνησης στο forma.gov.gr και με μήνυμα στο 13033