Μία θέση Ειδικού Συμβούλου του ∆ημάρχου Καστοριάς – Τα προσόντα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν.3584/2007(ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 213 του ν.4555/2018 «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 78 του ν.4604/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4674/2020(ΦΕΚ 53/Α/11-03-2020)

3.Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 31/36567/10.05.2019 ΥΠ.ΕΣ.

4.Την υπ’ αριθμ. εγκύκλιο 63828/13.09.2019 ΥΠ.ΕΣ.

 1. Τον ΟΕΥ του Δήμου Καστοριάς (ΦΕΚ , 2583/ Τεύχος Β΄/7-11-2011)
 2. Την με αριθ.πρωτ.: 26005/21-07-2021 της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των σχετικών πιστώσεων .
 3. Την ανάγκη πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του ∆ημάρχου , για να παρέχει συμβουλές και να διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτές ή προφορικές, επί θεμάτων Χωροταξίας και Αστικής Ανάπτυξης.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Μία (1) θέση Ειδικού Συμβούλου του ∆ημάρχου Καστοριάς, ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης με καθήκοντα την παροχή συμβουλών επί θεμάτων Χωροταξίας και Αστικής Ανάπτυξης. Ειδικότερα θα ασχολείται με χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυθμιστικά και συγκοινωνιακά θέματα, ζητήματα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, με την διαχείριση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλη σχετική με την ειδικότητα του εργασία που του ανατίθεται από τον Δήμαρχο .

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ (άρθρα 11-17 του ν. 3584/07).   Συγκεκριμένα οι υποψήφιοι πρέπει:

-Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια

-Να έχουν το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21 έτος),

-Να είναι υγιείς (άρθρο 14 του ν.3584/2007)

-Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

-Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

-Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους.

Β) Ειδικά προσόντα και συγκεκριμένα:

 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας..
 2. Πτυχίο γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Proficiency).
 3. Να έχουν εμπειρία σε θέματα που περιγράφονται ως ανωτέρω.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού

φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου

τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης, Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και
 • Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

Στην περίπτωση που η εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

    Οι Ειδικοί Συνεργάτες, Σύμβουλοι δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συνεργάτη. (άρθρο 163 παρ. 7 Ν.3584/2007). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης μπορεί να υπάρξει εξαίρεση στην πρόβλεψη του προηγούμενου εδαφίου. Η θητεία των Ειδικών Συνεργατών διαρκεί όσο διαρκεί η δημοτική περίοδος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσης σε τοπική εφημερίδα ή της  ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα ( δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας  μετατίθεται την επομένη εργάσιμη ημέρα τα παρακάτω:

Α. Αίτηση

Β. Βιογραφικό σημείωμα

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού .

Δ. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

Ε. Αντίγραφα τίτλου σπουδών.

ΣΤ. Αποδεικτικά επαγγελματικής απασχόλησης ή επιστημονικής ενασχόλησης.

Ζ. Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, σχετικά με την ύπαρξη ή μη κωλύματος πρόσληψης στη θέση του Ειδικού Συμβούλου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 και περί μη κατοχής άλλης θέσης και απασχόλησης στο Δημόσιο Τομέα.

 

Οι αιτήσεις με τα παραπάνω επισυναπτόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στα e-mail prosopiko1@kastoria.gov.grdkast2@otenet.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καστοριάς, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Τ.Κ. 52100 – Καστοριά, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.)

Για πληροφορίες: Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού τηλ.2467351152 & 2467351153

Η παρούσα δημόσια γνωστοποίηση να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και ειδικότερα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας του δήμου Καστοριάς και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *