Έληξαν οι αιτήσεις για τις 7 θεσεις στον Δήμο Καστοριάς;

Την Παρασκευή αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή, την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου αναρτήθηκε στην Ιστοσελίδα του Δήμου ( link εδω με τον εξής παραπλανητικό τίτλο «Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου» ) η απόφαση για τις 7 προσλήψεις με σύμβαση ΙΔΟΧ, σήμερα Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, ώρα 15.00 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων!

Εσείς ενημερωθήκατε εγκαίρως; Υποβάλατε αιτήσεις; Είχατε χρόνο επαρκή…Από τη επομένη της ανάρτησης στην Ιστοσελίδα (16 αναρτήθηκε, άρα από τις 17) μέχρι την 17η Φεβρουαρίσου στις 15.00!!

Θα το δείτε ξεκάθαρα και παρακάτω:

Λόγω της άμεσης ανάγκης πρόσληψης εξαιτίας των εκτάκτων υγειονομικών μέτρων κατά της διασποράς
του Κορωνοϊού (covid-19), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 
17-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του
Δήμου μας), ως ακολούθως:

Αν δεν ενημερωθήκατε, να είστε σε επιφυλακή της επόμενη φορά…

Όταν μιλάμε για κατεπείγουσες προσλήψεις, το εννοούμε!! Κρατούμε επιφυλάξεις για το αν είναι λάθος του συντάκτη της ανακοίνωσης…

 

 

 

 

Η ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες:

 

16/02/2021

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά 16-02-2021ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αρ.Πρωτ. 5337

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση:
Τ.Κ.
Σκαπέρδειο Δημ. Μέγαρο
52100
Πληροφορίες Σ.Σαμαρά
Τηλ: 2467351152
Εmail: dkast2@otenet.gr

                                                       Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ214/ Α΄/6.11.2020), όπως
αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος του με το άρθρο 175 του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/τ.Α ́/23.12.2020)
«Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-
19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση
οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»,
2. Το άρθρο 24 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020 «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19» (ΦΕΚ 64/ Α ΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει
4. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α ‘), όπως ισχύουν
5. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοίκησης» ( ΦΕΚ 28/Α/1994)όπως ισχύουν
6. Το υπ’ αρ.πρωτ. 9755/08-02-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, από τους οτα με τις διατάξεις των αρθρων 74 του Ν.4745/2020
και 175 του N. 4764/2020.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 της υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3780/Β ́/ 8-9-2020), όπου
ειδικά ορίζει ότι προτάσσεται ο συστηματικός καθαρισμός των δημοτικών κτιρίων και περιβαλλόντων χώρων
ως μέτρο για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
8. Την αριθμ. 18/2029/20-01-2021 Απόφαση Δημάρχου «Τροποποίηση των αριθμ. 312/2020 και 448/2020
αποφάσεων περί Καθορισμού Αντιδημαρχιών και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων. Καθορισμός νέων
Αντιδημαρχιών, Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων. Ανακατανομή και
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων»
9. Την με αρ. 38/2021 (ΑΔΑ:658ΞΩΕΥ-2ΟΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Έγκρισης
πρόσληψης προσωπικού επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη και κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω για
την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19.


                                                                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την άμεση πρόσληψη επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών αυξημένων αναγκών, λόγω για την πρόληψη της εμφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19, ως εξής:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 ΠΕ Διοικητικού 1 1.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
(Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής
2.Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)
επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύο
Δύο (2)
μήνες
2 ΤΕ Διοικητικού 1 1.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής
(ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπήςή πτυχίο
ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, 
και 2. γνώση Χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών
διαδικτύου.
Οκτώ (8)
μήνες
3 ΔΕ Τεχνιτών 1 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος
ειδικότητας Κτίστη ή Τοιχοποιών και
Επιχρισμάτων ή Εργασιών Οπλισμένου και
Αόπλου Σκυροδέματος ή Γυψαδόρος-Σοβατζής ή
Τεχνίτης Οικοδομικών Εργασιών (Κτίστης
πλινθοδομών – γύψου – επιχρίσματος – μονώσεων
– σκυροδέματος) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών
μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ)
Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου (ΕΠΛ) ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου (ΤΕΛ) ή Σχολής Επαγγελματικής
Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του
Ν. 1346/1983 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιμος
τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
η
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής
εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και
το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή
απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του
άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος
ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη
εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Οκτώ (8)
μήνες
4 ΔΕ Οδηγών 1 1.Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας η
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής
ή άλλος ισότιμος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως
ειδικότητας
2.Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η
πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους της
παραπάνω παραγράφου επιτρέπεται η
πρόσληψη με απολυτήριο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπ/σης (απολυτήριο τριταξίου
γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν
αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο
δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος
τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ
580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της
ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον
ενός (1) ετών μετά την απόκτηση της άδειας
οδήγησης αυτοκινήτου<
Οκτώ (8)
μήνες
5 ΥΕ Γενικών
Καθηκόντων
3 Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης
(παρ. 2 άρθρο 5 του Ν.2527/1997)
Δύο (2) μήνες

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της
θέσης που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό
του κορονοϊού COVID-19.


Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1.Συμπληρωμένη και υπογραμμένη ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ (Ειδικό Έντυπο Δήμου)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
3. Αντίγραφο των κατά περίπτωση πτυχίων -τίτλων σπουδών και λοιπών βεβαιώσεων απαιτούμενων
προσόντων που προβλέπονται στην Ανακοίνωση
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.


Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Λόγω της άμεσης ανάγκης πρόσληψης εξαιτίας των εκτάκτων υγειονομικών μέτρων κατά της διασποράς
του Κορωνοϊού (covid-19), οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση και τα
απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 
17-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, από την επομένη της
ανάρτησης της παρούσης στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του
Δήμου μας), ως ακολούθως:
1. Με Ηλεκτρονικό τρόπο στο Email: protokolo2@kastoria.gov.gr
2. Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας (Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο ΤΚ 52100) στο Τμήμα Διοικητικής
Μέριμνας (Γραφείο Πρωτοκόλλου-Ισόγειο), εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία ηλεκτρονικής κατάθεσης
των δικαιολογητικών.
2.Για Πληροφορίες: Γραφείο Υποδοχής Πολιτών τηλ. 24673-51103 & 24673-51100.


Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 5
της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε
βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία
αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων.


Ο Αντιδήμαρχος

Διοικητικής Μέριμνας, Καθημερινότητας
και Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Στυλιανός Φουλιράς

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

 

Η απόφαση στη Διαύγεια εδώ

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *