Διαγωνισμός για την ενοικίαση του Αναψυκτηρίου στην Παναγία Μαυριώτισσα – Προθεσμίες

Σε ένα από τα πιο κομβικά τουριστικά σημεία της πόλης μας, η έλλειψη αναψυκτηρίου/εστιατορίου είναι περισσότερο από εμφανής.

Η Ιερά Μητρόπολη Καστορίας, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό για την εκμίσθωση του πρώην εστιατορίου «Μαυριώτισσα», που βρίσκεται δίπλα στην ΙεράςΜονή.

 

 

Αναλυτικά:

 

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»  (ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ),  που εδρεύει στην Καστοριά, με Α.Φ.Μ. 999262910  Δ.Ο.Υ. Καστοριάς, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από το Ηγουμενοσυμβούλιο, δυνάμει του υπ’ αριθ. 2/2018 εγκεκριμένου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ  Πρακτικού του και έχοντας υπ’ όψιν τις οικείες διατάξεις, προκηρύσσει, δημόσιο διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός ακινήτου της πλήρους κυριότητάς του, ήτοι ενός ισόγειου καταστήματος, εμβαδού 208 τ.μ. και του περιβάλλοντος χώρου αυτού, που κείται πλησίον της Ιεράς Μονής. Κριτήριο για την κατακύρωση της προσφοράς θα είναι η πιο συμφέρουσα προσφερόμενη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την κατάθεση έγγραφων προσφορών εντός κλειστών φακέλων. Οι προσφορές θα κατατίθεται από 16 Απριλίου 2018 με καταληκτική ημερομηνία την 30η Απριλίου 2018 καθημερινά και από ώρα 10.00 έως ώρα 13.00 στα Γραφεία της Ι. Μητροπόλεως Καστοριάς (Πλατεία Παύλου Μελά 1 – Καστοριά, τηλ. 2467022334).  Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 04η Μαΐου 2018  και ώρα 11.00 π.μ., οπότε και θα γίνει και η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών ενώπιον των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου στα Γραφεία της Ι.Μ. Καστοριάς.

 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τους κατωτέρω όρους:

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, καθώς και εταιρίες. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του  εν θέματι διαγωνισμού και θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν λάβει πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Ως επίσης και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.

β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, καθώς και από τους νομίμους εκπροσώπους των νομικών προσώπων, στην οποία να δηλώνουν υπευθύνως ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

–δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν  υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού διαγωνισμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (περίπτωση (2) του εδ. α και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007),

— ότι δεν έχουν αποκλειστεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είναι συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα  

— ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την μη συνδρομή στο πρόσωπό τους των λόγων αποκλεισμού, που ανωτέρω αναφέρονται σε περίπτωση που τους ζητηθεί μετά την αξιολόγηση των προσφορών.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, από τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό και όσον αφορά νομικά πρόσωπα από τους διαχειριστές σε περίπτωση Ε.Π.Ε., διαχειριστές και ομόρρυθμους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον/τους Διευθύνοντες Συμβούλους, στις περιπτώσεις Α.Ε., στην οποία να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους:

— ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση  για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, για κάποιο από τα αδικήματα του αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας και

— ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή και ότι δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.

δ)  Δελτία Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, από τα οποία θα προκύπτει ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις τους  για την υποβολή των φόρων προς το Κράτος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

ε) Νομιμοποιητικά Έγγραφα:

–Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο Καταστατικού  και των τυχόν Τροποποιήσεων αυτού και έγγραφο της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής, που να αποδεικνύει τη νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου και τις τροποποιήσεις που τυχόν έχουν γίνει στο Καταστατικό του.  Σε περίπτωση ΑΕ και ΕΠΕ επιπλέον τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. Επίσης σε περίπτωση Α.Ε., προσκομίζεται και επικυρωμένο Πρακτικό Δ.Σ. και το αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού, από το οποίο προκύπτουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε άλλο όργανο εκπροσώπησης της Α.Ε.

–Σε περίπτωση σύμπραξης, προσκομίζονται τα αντίστοιχα ως άνω έγγραφα για κάθε μέλος της σύμπραξης.

στ) Έγγραφο παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας προς εκείνον που υπογράφει ή και υποβάλλει την προσφορά ή και είναι παρών κατά την αποσφράγισή της, σε περίπτωση που ο υποψήφιος μισθωτής υποβάλλει την προσφορά του δια αντιπροσώπου του, που δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός του.  

ζ) Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζεται πρακτικό Αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος, με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ως και υποδεικνύεται, εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.  

Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει μετά την αξιολόγηση των προσφορών και εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης, να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδικήματα, που ανωτέρω αναφέρονται και δηλώνονται υπευθύνως με την κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986,

β) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών Καστοριάς ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση  ή οιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

  1.  Οι ενδιαφερόμενοι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον χρόνο απόσβεσης της δαπάνης, στην οποία υποχρεούνται να προβούν για τη διαμόρφωση του μισθίου με αποκλειστικές δικές τους δαπάνες, δύναται να προτείνουν το χρονικό διάστημα της μίσθωσης, το οποίο, όμως, δεν θα είναι ανώτερο των οχτώ (8) ετών.
  2. Ο Μισθωτής θα έχει την δυνατότητα να αιτηθεί στο Ηγουμενοσυμβούλιο,  δύο έτη πριν τη λήξη της μίσθωσης την παράταση αυτής. Για την αποδοχή ή μη του αιτήματος αυτού θα αποφανθεί το Ηγουμενοσυμβούλιο, εγκρινόμενης ωστόσο της Απόφασής του αυτής από τον οικείο Μητροπολίτη.
  3. Οι ενδιαφερόμενοι θα προτείνουν μηνιαίο μίσθωμα κατά την κρίση τους, το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του χρηματικού ποσού των πεντακοσίων πενήντα (550,00) ευρώ (τιμή κατώτερης προσφοράς).
  4. α. Ο φάκελος της προσφοράς εκάστου ενδιαφερομένου θα είναι κλειστός και θα κατατεθεί στον αρμόδιο Αρχιμ.κ. Νικόλαο Γιαννουσά, μέλος του Ηγουμενοσυμβουλίου.

β. Επί του φακέλου της προσφοράς θα αναγράφονται τα κατωτέρω:

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ- ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΥΡΙΩΤΙΣΣΑ  

 

γ.  Ο φάκελος της Προσφοράς θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις συμμετοχής στο  Διαγωνισμό, τα Δελτία Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, ως και υποφάκελο με τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Εντός του υποφακέλου θα υπάρχει έγγραφη δήλωση του ενδιαφερομένου σχετικά με το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα και την επιθυμητή διάρκεια της μίσθωσης, η οποία θα φέρει την υπογραφή και την  τυχόν σφραγίδα του.

δ. Η κατάθεση του φακέλου της Προσφοράς θα αποτελεί απόδειξη για το ότι ο καταθέσας έλαβε γνώση των όρων της παρούσας, αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα και ότι εξέτασε το μίσθιο και βρήκε αυτό της απολύτου αρεσκείας του.

ε. Οι προσφορές δεν θα φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής θα είναι ελλιπείς ή σε αντίθεση με τους σκοπούς της παρούσης, δεν θα ληφθούν υπ’ όψη.

στ. Οι προσφορές δεσμεύουν αυτούς,  που τις υπέβαλλαν, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους.

6.α. Μετά την  παρέλευση της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, ήτοι την 12η μεσημβρινή της 30ης Απριλίου 2018, οι φάκελοι των προσφορών θα ανοιχθούν  από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, η οποία θα αποτελείται  από τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου, την 04η Μαΐου 2018  και περί ώρα 11.00 π.μ.. Κάθε φάκελος  Προσφοράς θα σφραγιστεί, θα μονογραφηθεί  από κάθε μέλος της Επιτροπής Διεξαγωγής του Διαγωνισμού.  Η Επιτροπή θα προβεί αρχικά σε έλεγχο της πληρότητας αυτών.  Αν διαπιστωθεί ότι κάποιος εξ αυτών δεν είναι πλήρης θα καταγράφεται αυτό στο Πρακτικό και  θα απορρίπτεται η Προσφορά. Αμέσως μετά των έλεγχο των Προσφορών θα συνταχθεί το Πρακτικό ανάδειξης του μισθωτή, το οποίο θα  υπογραφεί από τα μέλη της Επιτροπής.

β. Σε περίπτωση που υποβληθούν προσφορές με το ίδιο τίμημα, η Επιτροπή, αποτελούμενη από τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου, θα κλητεύσει τους συμμετέχοντες που πρότειναν το ίδιο τίμημα, να παραστούν σε κοινή ακρόαση, προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές με μεγαλύτερο τίμημα. Οι νέες προφορικά υποβληθείσες προσφορές θα καταγραφούν στον Πίνακα Υποβολής Προφορών και θα προσυπογραφούν από  τους υποψηφίους – συμμετέχοντες.

7.α. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού υπόκειται στην τελική έγκριση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καστορίας κ.κ. Σεραφείμ, στην διακριτική ευχέρεια του οποίου εμπίπτει και η δυνατότητα της μη ανακήρυξης μισθωτή, χωρίς στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος να δικαιούται αποζημίωση από την Ι. Μονή ή από οιονδήποτε άλλο.       

β. Η απόφαση ανακήρυξης του μισθωτή θα γνωστοποιηθεί  σε όλους τους συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, ως και στον υποψήφιο Μισθωτή, ο οποίος θα κληθεί σε ορισμένη ημέρα και ώρα να υπογράψει   τη σχετική Σύμβαση Μίσθωσης.

  1. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας και πριν την υπογραφή του Μισθωτηρίου Συμβολαίου με τον υποψήφιο Μισθωτή, ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλλει στον τραπεζικό λογαριασμό του  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», ποσό ίσο με το διπλάσιο της δοθείσης απ’ αυτόν προσφοράς. Το ως άνω ποσό (δηλαδή το διπλάσιο της προσφοράς), δίδεται ως εγγύηση προς εξασφάλιση της ακριβούς τήρησης των όρων της μισθωτικής σύμβασης (Εγγύηση  Μισθώσεως), προσαρμοσμένο κάθε φορά με την αύξηση του μισθώματος ούτως ώστε να αποτελεί το διπλάσιο του κάθε καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος.
  2. Σε περίπτωση, που ο μισθωτής δεν προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα,  η εγγύηση θα καταπέσει υπέρ της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου, επιφυλασσόμενης της τελευταίας και για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά της (π.χ. αποκλεισμό υποψηφίου από μελλοντικούς διαγωνισμούς).
  3. Ο μισθωτής θα δικαιούται να  παραλάβει το μίσθιο ακίνητο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και εφόσον προηγουμένως υποδείξει αξιόχρεο εγγυητή της μίσθωσης, ο οποίος θα ευθύνεται εις ολόκληρο και αλληλέγγυα με τον μισθωτή για την πιστή τήρηση των όρων της μίσθωσης, παραιτούμενος  από κάθε ένσταση διζήσεως και από τα δικαιώματα των άρθρων 853 και 857 επ. ΑΚ..
  4. Πρόσθετοι Όροι  Μίσθωσης:

Το μίσθιο θα χρησιμεύσει ως επαγγελματική στέγη του μισθωτή και συγκεκριμένα ως  κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ουζερί, εστιατόριο, καφετέρια κ.λ.π.). Απαγορεύεται η χρήση για σκοπούς που αντίκεινται στο έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προσβολή της Ιερότητας του χώρου, των Θείων, Ιερών και Οσίων και Πατέρων της Ιεράς Μονής. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση του ως χαρτοπαιχτική λέσχη, λέσχη τυχερών παιγνίων και ως νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Απαγορεύεται η χρήση πνευστών,  έγχορδων ή κρουστών μουσικών οργάνων, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του μισθίου. Επιτρέπεται, ωστόσο, η απαλή και χαμηλή σε ήχο μουσική με στερεοφωνικό σύστημα. Εντούτοις, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας στον Ι. Ναό της Μονής, ως και κατά την διάρκεια του Εσπερινού, δεν θα επιτρέπεται οιοδήποτε άκουσμα μουσικής ακόμη και με τη χρήση στερεοφωνικού συστήματος. Κατ’ εξαίρεση και πάντοτε κατόπιν άδειας του Ηγουμενοσυμβουλίου, θα  δύναται να πραγματοποιούνται τυχόν εκδηλώσεις με την χρήση μουσικών οργάνων. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση που δημιουργεί υπερβολικό θόρυβο, κίνδυνο υγείας ή και ενόχληση των προσκυνητών και μοναχών της Ι. Μονής, ως και η απασχόληση εντός της επιχείρησης γυναικών ή ανδρών με άσεμνη ενδυμασία, λόγω της ιερότητας του χώρου. Κατά τις επίσημες νηστείες της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, ο μισθωτής υποχρεούται να προσφέρει και νηστίσιμα εδέσματα.

-Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση που είναι σήμερα, και υποχρεούται να επισκευάσει ο ίδιος με δικές του δαπάνες το κτήριο έτσι ώστε να γίνει κατάλληλο για τη χρήση  που προορίζεται (υλικά, εργασία, ασφαλιστικές εισφορές). Ο μισθωτής οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλιστεί στο ακέραιο η ασφάλεια, ευστάθεια και η προστασία του μισθίου. Η ευθύνη για την ασφάλεια των απασχολούμενων στο έργο, ως και των επισκεπτών και των διερχομένων θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή και τους τυχόν εργολάβους του έργου.   Σημειώνεται ότι, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική διαμόρφωση του χώρου του μισθίου, πρέπει να συνάδουν απόλυτα με το ύφος των περιμετρικών εγκαταστάσεων της Ιεράς Μονής. Δεν δικαιούται να προβεί σε διαρρυθμίσεις που τυχόν θα αλλοιώσουν την εικόνα του χώρου ή θα προσβάλλουν με οιονδήποτε τρόπο την Ιερότητα του χώρου αυτού.

-Οι τυχόν απαιτούμενες άδειες από τις αρμόδιες αρχές (Πολεοδομία, Δήμο, Κτηματική Υπηρεσία κ.λ.π.) για την οποιαδήποτε κατασκευή, επισκευή ή ακόμα και λειτουργία της επιχειρήσεως που προτίθεται να εγκαταστήσει ο μισθωτής, εκδίδονται με επιμέλεια και δαπάνες του μισθωτή, η  δε εκμισθώτρια Ι. Μονή σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για την περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο είναι αδύνατη η έκδοση των παραπάνω αδειών.

-Ο μισθωτής υποχρεώνεται να εξοπλίσει το μίσθιο με δαπάνη του, με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, συσκευές, σκεύη και έπιπλα, που θα κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την χρήση που προορίζεται.

-Ο μισθωτής έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις συμφωνίες που αφορούν την αγορά των ειδών που θα διαθέτει στην πελατεία του μισθίου, για τον εφοδιασμό και τις προμήθειες με τα απαραίτητα υλικά και για την εκμετάλλευσή του, όπως επίσης  έχει την ευθύνη τήρησης των βιβλίων και στοιχείων του ΚΦΣ και της τήρησης των αγορανομικών και υγειονομικών όρων, καθώς και των όρων πυρασφάλειας.

-Ο μισθωτής υποχρεώνεται στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών και νερού για τις σχετικές καταναλώσεις στο μίσθιο, όλων των δημοτικών φόρων  και γενικά, κάθε τέλους ή εισφοράς, που υφίστανται ήδη ή θα επιβληθεί μελλοντικά, αναγκαίου για την λειτουργία του μισθίου, εξαιρουμένων των φόρων επί της ιδιοκτησίας. Τον  μισθωτή βαρύνουν επίσης οι δαπάνες συντήρησης και πάσης φύσεως επισκευές του μισθίου, ως και οι δαπάνες ασφαλίσεως του μισθίου κατά παντός κινδύνου και αστικής ευθύνης καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Προς τούτο μάλιστα,  ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνάψει με ασφαλιστική εταιρία της επιλογής του, εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή του μισθωτηρίου, σύμβαση ασφάλισης παντός κινδύνου (πυρός, πλημμύρας κ.λ.π.) και πάσης φύσεως αστικής ευθύνης, ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για το μίσθιο και να καταθέσει εντός της ίδιας προθεσμίας, ενώπιον της εκμισθώτριας Ιεράς Μονής αντίγραφο του οικείου συμβολαίου.     

– Η  συμβατική χρονική διάρκεια της μισθώσεως, ως αναφέρεται και ανωτέρω,   θα ισούται με την προσφερόμενη από τον μισθωτή και πάντως δεν θα υπερβαίνει την οχταετία, αρχόμενης από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμφωνητικού.

– Η εκμισθώτρια Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου παρέχει την δυνατότητα στον μισθωτή, μετά την παρέλευση των τριών πρώτων ετών λειτουργίας της μίσθωσης, να αποχωρήσει οικειοθελώς και αζημίως από το μίσθιο, εφόσον ενημερώσει προς τούτο εγγράφως το Ηγουμενοσυμβούλιο τουλάχιστον έξι μήνες πριν την πρόωρη αποχώρησή του από το μίσθιο.   

-Ο μισθωτής, προκειμένου να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες εργασίες για την επισκευή και διαμόρφωση του κτιρίου και του εξωτερικού χώρου του μισθίου, ως και να λάβει τις απαιτούμενες νόμιμες άδειες, για τους τρείς πρώτους μήνες από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης (έναρξη της μίσθωσης), δεν θα καταβάλλει το συμφωνηθέν μίσθωμα (δηλ. μηδέν ευρώ ως μίσθωμα για τους τρείς πρώτους μήνες).  Μετά την παρέλευση των τριών πρώτων μηνών, ο μισθωτής θα καταβάλει έως το τέλος του πρώτου (1ου) μισθωτικού έτους  το μηνιαίο μίσθωμα, που ο τελευταίος θα προσφέρει κατά τον διαγωνισμό.  

– Εν συνεχεία, μετά την παρέλευση του 1ου μισθωτικού έτους, αρχόμενου από την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης,  το μηνιαίο μίσθωμα θα προσαυξάνεται ετησίως σε ποσοστό 10,00% επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος του προηγούμενου μισθωτικού έτους και για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης (συμβατική ή τυχόν παράταση της αρχικώς συμφωνηθείσας ή την νόμιμη) και γενικά  για όσο χρονικό διάστημα ο μισθωτής παραμείνει στο μίσθιο ακίνητο.

– Το μίσθωμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το αναλογούν εκ 3,6%  χαρτόσημο, θα καταβάλλεται, εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα  στον υπ’ αριθ. 372/296115-63 Τραπεζικό Λογαριασμό που τηρεί η εκμισθώτρια Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην «Εθνική  Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.». Η καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται μόνο με την απόδειξη της ανωτέρω Τράπεζας, αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

-Τα πάσης φύσεως έξοδα της δημοπρασίας, ως και της σύναψης του Μισθωτηρίου Συμφωνητικού βαρύνουν τον πλειοδότη.

– Απαγορεύεται η υπομίσθωση και η μερική ή ολική παραχώρηση και της χρήσης του μισθίου σε τρίτους με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ηγουμενοσυμβουλίου και την τελική έγκριση του  Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καστορίας.

– Απαγορεύται η οποιαδήποτε τροποποίηση- αλλαγή των παρόντων όρων χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Ηγουμενοσυμβουλίου της  Ι. Μονής και την τελική έγκριση του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Καστορίας.

–  Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της μίσθωσης, όπως αυτοί θα αποτυπωθούν στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο,  από το μισθωτή, δεδομένου ότι όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, παρέχει το δικαίωμα στην εκμισθώτρια «ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ», εκτός των ιδιαίτερων δικαιωμάτων που της παρέχονται, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην παρούσα και στο μισθωτήριο συμβόλαιο, να καταγγείλει την μίσθωση και να απαιτήσει την απόδοση της χρήσης του μισθίου, καθώς και την αποκατάσταση κάθε ζημίας, που προκληθεί σε βάρος της Ι. Μονής από την πρόωρη λύση της μίσθωσης. Μόνη η καθυστέρηση της εκμισθώτριας να  ασκήσει κάποια από τα δικαιώματα, που της παρέχει το μισθωτήριο ή ο νόμος, δεν σημαίνει ότι παραιτείται από την άσκησή τους.

– Το μισθωτήριο συμφωνητικό θα περιβληθεί τον έγγραφο τύπο, όπως επίσης τον έγγραφο τύπο οφείλει να περιβληθεί για να έχει ισχύ κάθε συμφωνία συμβατικής παράτασης ή ανανέωσης της μίσθωσης, αναμίσθωσης, υπεκμίσθωσης, παραχώρησης της χρήσης του μισθίου προς τρίτον, μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης και σύστασης εταιρίας που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του μισθίου, επίσης δε, κάθε συμφωνία τροποποίησης των όρων της παρούσης και πρόωρης λύσης της μίσθωσης.

– Κατά την  λήξη της μίσθωσης ή  την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση  αυτής, όποιες τροποποιήσεις ή προσθήκες βρεθούν στο μίσθιο, θα παραμείνουν προς όφελός του, χωρίς ο μισθωτής να διατηρεί δικαίωμα απόδοσης των δαπανών τις οποίες υποβλήθηκε για την κατασκευή τους ή να διατηρεί δικαίωμα  αφαίρεσής τους, εκτός αν η εκμισθώτρια απαιτήσει την επαναφορά του μισθίου στην κατάσταση, που ο μισθωτής το παρέλαβε κατά την έναρξη της μίσθωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο μισθωτής οφείλει, κατά τη λήξη της μίσθωσης, να αποδώσει το μίσθιο τουλάχιστον στην  κατάσταση που το παρέλαβε. Εάν το μίσθιο κατά το χρόνο εκείνο εμφανίζει βλάβες και φθορές που δεν δικαιολογούνται από τη συνήθη χρήση και εκμετάλλευσή του, ο μισθωτής ευθύνεται σε αποζημίωση της εκμισθώτριας.

Η  «Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου» ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για την παρούσα Διακήρυξη έναντι των διαγωνιζόμενων, για τις δαπάνες τις οποίες οι ίδιοι θα υποβληθούν με την συμμετοχή τους στη Δημοπρασία, εφ΄ όσον για οποιονδήποτε λόγω διακοπεί ή δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα της από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καστορίας.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Ι. Μητροπόλεως Καστοριάς και της Ιεράς  Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Παναγία Μαυριώτισσα, θα δημοσιευθεί σε τοπική εφημερίδα της Καστοριάς και στην ιστοσελίδα της  Ι. Μητροπόλεως Καστοριάς.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν περισσότερες πληροφορίες, όπως και την παρούσα Διακήρυξη από τα Γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Καστοριάς (Πλατεία Παύλου Μελά αριθ.1 Καστοριά) από ώρα 10.00 έως ώρα 13.00 από τον υπεύθυνο Αρχιμ. Νικόλαο Γιαννουσά  (τηλ.2467022334, 6972074039) και από την ιστοσελίδα της Ι. Μητρόπολης Καστοριάς (www.imkastorias.gr), όπου θα είναι αναρτημένη η παρούσα.

 

Για την  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Διά του Ηγουμενοσυμβουλίου

Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ

Αρχιμ. Νεκτάριος Κακουλίδης

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο:

Comments

comments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *